Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola

Powiększ tekst

Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola", który realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ośrodkiem Rozwoju Edukacji a Powiatem miasta Białystok. Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli. w powiecie m. Białystok poprzez stworzenie w okresie 1.09.2013 r. do 31.08.2015 r. planów wspomagania spójnych z rozwojem Szkoły w obszarach wymagających szczególnego wsparcia wyodrębnionych w drodze diagnozy wewnętrznej.

Cele szczegółowe:
 1. Poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Wspomagania Szkoły;
 2. Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami Szkoły poprzez opracowanie i wdrożenie Rocznych Planów Wspomagania Szkoły (RPW);
 3. Wzrost kompetencji dyrektorów Szkoły w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb placówki w obszarze doskonalenia nauczycieli;
 4. Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania w praktyce szkolnej wiedzy i umiejętności nabytych w procesie doskonalenia zawodowego;
 5. Poprawa współpracy dyrektora i nauczycieli w powiecie m. Białystok poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia(SWiS)
Z wdrażania projektu skorzystają:
 • uczniowie, którzy zostaną objęci wszechstronną diagnozą oraz otrzymają wsparcie w rozwoju swoich talentów;
 • szkoły i placówki oświatowe, którym zostanie udzielone wsparcie we wszystkich obszarach działania; proces doskonalenia zostanie wprowadzony do szkoły i będzie prowadzony zgodnie z jej aktualnymi potrzebami;
 • nauczyciele, którzy otrzymają kompleksową pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej; nowy system doskonalenia będzie towarzyszył nauczycielom we wdrożeniu do praktyki zawodowej zmian wprowadzanych w oświacie;
 • samorządy lokalne, które otrzymają wsparcie w budowie lokalnej sieci współpracy szkół i placówek oraz w kreowaniu polityki oświatowej.
W wyniku przeprowadzonego warsztatu diagnostycznego w ZSZ Nr 5 został wyłoniony obszar rozwojowy "Szkoła promuje wartość edukacji". Celem ogólnym projektu w roku szkolnym 2013/2014 jest umocnienie wizerunku szkoły poprzez promowanie szkolnictwa zawodowego w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:
 • Poznanie przez nauczycieli różnorodnych form promowania szkoły, jej osiągnięć, sukcesów uczniów wewnątrz szkoły oraz w środowisku,
 • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie opracowywania oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom środowiska,
 • Opracowanie i wdrożenie planu promowania szkolnictwa zawodowego we współpracy z pracodawcami, lokalnymi instytucjami,
 • Wypracowanie materiałów informacyjnych promujących szkołę,
 • Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie świadomego posługiwania się regułami i ,,narzędziami" skutecznej komunikacji w relacjach z uczniami, rodzicami i w zespole.