Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Psycholog i pedagog - informacje

Powiększ tekst

Godziny pracy pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5

Dzień Pedagog szkolny
Halina Busłowska
Doradca zawodowy
Marta Szkołpińska
Psycholog szkolny
Małgorzata Skalska
poniedziałek 11:30-15:30 -------------- 08.00-12.00
wtorek 9:00-12:00 14.30-15.30 12.30-16.00
środa 11:30-15:30 12.45-13.30 08.00-11.30
czwartek 9:00-14:00 9.45-12.00 12.30-16.30
piątek 10.00-14.00 11.30-12.30 --------------
Informacje dotyczące migracji obywateli polskich

W ostatnich latach nasiliła się migracja obywateli polskich do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Konsekwencją tego jest wzrost liczby polskich uczniów wyjeżdżających za granicę wraz z rodzicami. Niestety część rodziców zapomina o dopełnieniu koniecznych formalności przed wyjazdem - dopilnowanie formalności związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego przez ich dziecko, o zabraniu ze sobą dokumentów związanych z edukacją szkolną, niezbędnych do zapisania dziecka do szkoły w innym kraju.
W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały, które informują rodziców, o co powinni zadbać zanim opuszczą Polskę, by umożliwić swojemu dziecku kontynuowanie nauki poza granicami kraju. Szczegółowe informacje (plakaty, ulotki) zamieszczone są na stronach internetowych www.men.gov.pl, www.polska-szkola.pl, www.powroty.gov.pl.


Oferta psychologa i pedagoga
 1. Współpraca z instytucjami pomocniczymi w przypadku zdiagnozowania potrzeby specjalistycznej.
 2. Spotkania indywidualne z rodzicami, konsultacje w sprawie problemów wychowawczych.
 3. Diagnozowanie trudności szkolnych.
 4. Pomoc w problemach rodzinnych i środowiskowych.
 5. Udzielanie pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych (niepowodzenia w szkole, problemy osobiste, zaburzenia w relacjach interpersonalnych).
 6. Poradnictwo, terapia krótkoterminowa.
 7. Diagnoza zachowań ryzykownych.
 8. Bezpośrednia współpraca z kuratorami zawodowymi, policją.
 9. Przeciwdziałanie zjawiskom przestępczości.
Pedagog i psycholog szkolny zajmuje się głównie:
 • Poradnictwem uczniom , rodzicom i nauczycielom
 • Działalnością profilaktyczną i psychoedukacyjną
 • Wspieraniem działalności wychowawczej nauczycieli , wychowawców i rodziców
 • Współpracą z placówkami i instytucjami wspierającymi ucznia i rodzinę

W czym pedagog i psycholog może pomóc?
 • Zaadoptować się w nowym środowisku
 • W rozwiązywaniu trudności związanych z nauką szkolną
 • W rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami , z nauczycielami
 • W innych sytuacjach kryzysowych

Do pedagoga i psychologa szkolnego możesz zwrócić się:
 • Jeżeli czujesz , ze nikt cię nie rozumie , jesteś samotny, nie potrafisz porozumieć się z innymi , masz problemy w szkole , w środowisku rówieśniczym , w rodzinie
 • Chcesz podzielić się radością , smutkiem
 • Chciałbyś pomóc innym , ale nie wiesz w jaki sposób
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chciałbyś się podzielić
 • Widzisz, ze komuś dzieje się krzywda
 • Z każdą sprawą , którą sam nie potrafisz sobie poradzić
Powodzenie wszelkich oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych czy terapeutycznych z młodzieżą zależy od współpracy z rodzicami.
  Podstawową formą współpracy szkoły i rodziny jest przepływ informacji na linii nauczyciel- rodzic. Bezpośredni kontakt pozwala na wzajemne poznanie się oraz rozumienie potrzeb i oczekiwań względem siebie. Żadna inna metoda nie zastąpi stałego kontaktu i rozmów. Stworzenie warunków dobrego porozumienia w przypadku niektórych rodziców sprawia dość duże trudności i często jest możliwe dopiero po długich staraniach wychowawcy. Realizacja tego zadania jest tak samo ważna, jak dobra współpraca z uczniem w szkole podczas codziennych zajęć. Zreformowana szkoła stawia nauczyciela w nowej roli i o wiele więcej od niego wymaga, wprowadza nowe metody pracy. Jednak nadal główną rolę w wychowaniu i kształceniu dzieci odgrywają ich rodzice. Z prowadzonych od lat specjalistycznych badań wynika, że powodzenia szkolne i życiowe uczniów w ogromnej mierze zależą od siły związków rodziny i szkoły oraz jakości ich współpracy. Nauczyciele i rodzice wydają się być naturalnymi sojusznikami, partnerami połączonymi wspólnym celem- edukacyjnym i życiowym sukcesem dziecka. Nie chodzi o wyzbycie się własnych ról, rodzice pozostaną rodzicami, nauczyciele nauczycielami ale wspólna praca może dać wyjątkową szansę dla uczącego się dziecka- osiągania sukcesów w nauce, rozwijania zainteresowań, ukończenia szkoły, zdobycia zawodu , powodzenia w życiu.

Zachęcając rodziców do współpracy oczekujemy:
 • otwartej i szczerej komunikacji rodziców w sprawach problemów dziecka w szkole i rodzinie
 • systematycznego kontaktowania się rodziców oraz stałego zainteresowania tym, co dzieje się na co dzień w życiu dziecka, w szkole i w domu .

Jako wychowawcy i nauczyciele jesteśmy zobowiązani do:
 • zapoznania rodziców z programem pracy szkoły, wymaganiami dydaktycznymi i wychowawczymi
 • informowania rodziców o postępach ich dziecka w nauce, zachowaniu się w grupie rówieśniczej, na zajęciach, o problemach i trudnościach wychowawczych
 • ustalenia sposobów likwidowania braków dydaktycznych, przeciwdziałanie trudnościom wychowawczym
 • stworzenia rodzicom dogodnych form i terminów spotkań z nauczycielami dla utrzymania systematycznych kontaktów