Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Get Adobe Flash player

Stypedium szkolne dla uczniów - tylko do 15 września

Powiększ tekst

stypendia szkolne

Dokumenty:

Informacje podstawowe
Oświadczenie
Pouczenie
Wniosek

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku informuje, iż o przyznanie stypendium szkolnego, którego ubiegać się można do 15 września bieżącego roku na rok szkolny 2017/2018, będzie istniała możliwość akceptacji rachunków i imiennych faktur z sierpnia 2017 r. na zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla uczniów (dotyczy rozliczania stypendium w okresie wrzesień – grudzień 2017 r.).
Informuję ponadto, iż na stronie internetowej Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku (www.bialystok.pl) w zakładce Edukacja << Stypendia << Stypendia szkolne, znajduje się informacja dotycząca warunków ubiegania się  o stypendium szkolne oraz formularz wniosku na rok szkolny 2016/2017, wzór oświadczenia i pouczenie dla składających wniosek.
Jednocześnie przypominamy, iż:
1. Wniosek o przyznanie stypendium składają:
- dla niepełnoletniego ucznia – rodzice lub prawni opiekunowie,
- pełnoletni uczeń,
- ew. dyrektor szkoły.
2. Oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające osiągnięte dochody musi posiadać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
3. Stypendium nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Białystok.
4. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł (netto).